บริษัท เอ็นพี โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด

ต้องการก้าวสู่การเป็นผู้นำทางด้านโลจิสติกส์แบบ ครบวงจร การแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันไม่ได้มีเพียงแค่ประสิทธิภาพของสินค้าอีกต่อไป หนึ่งในความ ต้องการใหม่ที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคและผู้รับบริการคือ ความรวดเร็ว ตรงเวลา ของการส่งมอบ ทำให้ ธุรกิจของผู้รับบริการราบรื่น ไร้รอยต่อทางด้านการผลิตหรือบริโภค โลจิสติกส์ยังคงเป็นพื้นฐานของ การเติบโตสำหรับธุรกิจอื่นๆจำนวนมาก เนื่องจากการสร้างระบบขนส่งของตัวเองนั้นมีค่าใช้จ่ายที่สูง จึงต้องพึ่งพาการนำส่งสินค้าหรือพัสดุจากบริษัทโลจิสติกส์โดยตรง เป็นธุรกิจแบบได้ผลประโยชน์ร่วม กันทั้ง 2 ฝ่าย อีกทั้งการเติบโตของ E-Commerce ในปัจจุบัน ส่งผลให้พฤติกรรมการ ช้อปปิ้งออนไลน์ เพิ่มมากขึ้น ให้จำนวนการเคลื่อนย้ายขนส่งในปัจจุบันมีอย่างน้อยวันละ 4 ล้านชิ้น อาจกล่าวได้ว่าการ เติบโตของ E-Commerce ส่งผลให้ธุรกิจโลจิสติกส์เติบโตเช่นกัน และในอนาคต การเติบโตของ E-Commerce คาดว่าจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว สวนทางกับจำนวนผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่ไม่เพียงพอ บริษัทจึงต้องการตอบรับปริมาณการขนส่งที่จะเติบโตในอนาคต และจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถใน การเคลื่อนย้ายขนส่งร่วมกับคู่ค้าของบริษัทได้

บริษัท เอ็นพี โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด

นโยบายด้านคุณภาพ บริษัท เอ็นพี โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด

“ขนส่งปลอดภัย สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร”

นโยบายบริษัทฯ

(Policy)

  • บริการจัดส่งสินค้าตรงเวลา 100% (Transport service on time 100%)
  • อุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero accident)
  • ความต้องการของลูกค้าคือสิ่งที่สำคัญ (Requirement from customers is important)
  • สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า (Building confidence for customers)

วิสัยทัศน์

(Vision)

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ แบบครบวงจร (We aim to be a one stop service logistics provider)

พันธกิจ

(Missions)

  • มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการ สูงสุด เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ (High quality service and performance for the satisfaction of customers)
  • สร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า (Establish credibility for customers)
  • พัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อความร่วม มือทางธุรกิจอย่างยั่งยืน (Develop customer relationships for business cooperation)